نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 6 شهریور 99