نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،پنجشنبه 6 شهریور 99