نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 6 شهریور 99