نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،دوشنبه 10 شهریور 99