نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 11 شهریور 99