نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 11 شهریور 99