نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،سه شنبه 11 شهریور 99