نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 11 شهریور 99