نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 12 شهریور 99