نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 12 شهریور 99