نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،چهارشنبه 12 شهریور 99