نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 13 شهریور 99