نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 13 شهریور 99