نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 15 شهریور 99