نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،یکشنبه 16 شهریور 99