نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 16 شهریور 99