نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 17 شهریور 99