نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،دوشنبه 17 شهریور 99