نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،سه شنبه 18 شهریور 99