نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 18 شهریور 99