نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 18 شهریور 99