نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 6 مهرماه 99