نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 8 مهرماه 99