نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،سه شنبه 8 مهرماه 99