نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 8 مهرماه 99