نگاهی به صفحه نخست روزنامه شهرآرا،سه شنبه 8 مهرماه 99