نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،چهارشنبه 9 مهرماه 99