نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 9 مهرماه 99