نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 9 مهرماه 99