نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 9 مهرماه 99