نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 10 مهرماه 99