نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 10 مهرماه 99