نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 10 مهرماه 99