نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،شنبه 12 مهرماه 99