نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 13 مهرماه 99