نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 15 مهرماه 99