نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 15 مهرماه 99