نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 15 مهرماه 99