نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 16 مهرماه 99