نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 16 مهرماه 99