نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،شنبه 19 مهرماه 99