نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 22 مهرماه 99