نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 22 مهرماه 99