نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 22 مهرماه 99