نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 23 مهرماه 99