نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،چهارشنبه 23 مهرماه 99