نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 24 مهرماه 99