نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 24 مهرماه 99