نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 24 مهرماه 99