نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 27 مهرماه 99